Văn phòng tiếng Hàn là 사무실 (samusil), là thuật ngữ chỉ một khu vực, vị trí hoặc một phòng, tòa nhà mà trong đó mọi người sẽ làm việc cùng nhau.

Từ vựng tiếng Hàn về đồ dùng trong văn phòng.

복사기 (buksagi): Máy phô tô.

프린터 잉크 (pheurintheo ingkheu): Mực máy in.

프린터 (pheurintheo): Máy in.

팩스 (phaekseu): Máy fax.

스캐너 (seukhaeneo): Máy scan.

분쇠기 (bunsoegi): Máy hủy tài liệu.

가위 (gauy): Kéo.

각도기 (gaktogi): Thước đo góc.

게시판 (gesiphan): Bảng.

다이어리 (taieori): Sổ nhật kí.

달력 (talryeok): Lịch.

도장 (toajang): Con dấu.

도화지 (tohwaji): Giấy vẽ.

디스크 (diseukheu): Đĩa.

딱풀 (ttakphul): Keo dán khô.

마분지 (mabunji): Giấy bìa.

만년필 (mannyeonphil): Bút máy.

메모지 (memoji): Giấy nhớ.

백지 (baekji): Giấy trắng.

복사물 (buksamul): Giấy phô tô.

봉투 (bongthu): Phong bì.

압정 (apjeong): Đinh ghim.

이화지 (ihwaji): Giấy in.
web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://dashburst.com/xetaithanhhung”> web web < / a> web web web web web web </ a > web web < / a> web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.digi.com/support/forum/user/xetaithanhhung”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://cope4u.org/forums/users/xetaithanhhung”> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://forum.enscape3d.com/wcf/index.php?user/23257-xetaithanhhung/#about”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web </ a> web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://replit.com/@xetaithanhhung”> web web </ a> web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://kenhrao.com/members/xetaithanhhung.19076/#about”> web web web web </ a> web web web web

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 11 =