Tuesday, March 28, 2023
Con cừu tiếng Anh là gì?

Con cừu tiếng anh là gì?

Con cừu trong tiếng anh gọi là sheep nhưng nếu cừu con thì tiếng anh sẽ gọi là lamb.Từ điển Longman định...