Sunday, June 4, 2023

Con trâu, bò tiếng anh là gì?

Theo từ điển Longman của Mỹ thì từ con trâu trong tiếng anh là buffalo và được dịch nghĩa như sau:Buffalo: an...
con gà tiếng anh là gì?

Con gà tiếng Anh là gì?

Con trâu tiếng Anh là gì?