Tuesday, October 26, 2021

Mặt trời trong tiếng Anh là gì?

Nghĩa của "mặt trời" trong tiếng Anh: mặt trời {danh từ} sun thuộc mặt trời {tính...

Con trâu tiếng Anh là gì?